Regulamin

Uwaga: Poniższy regulamin objęty jest prawami autorskimi.

Rozdział I
Informacje ogólne

 
W niniejszym Regulaminie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodne z podanymi poniżej definicjami, zapisanymi z dużej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane:
 
1) Sklep - przedsiębiorstwo działające pod firmą "Jablonski Group Paweł Jabłoński " zarejestrowane przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem ewidencyjnym 515590, pod adresem:
ul. Przechodnia 14, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, NIP: 526-285-99-38, REGON: 142530759;
 
2) Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 

Art. 1
Korzystanie z usług Sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu, stanowiącego integralną część umowy zawieranej z każdorazowym klientem Sklepu.

  
Art. 2
1. Adresem do korespondencji Sklepu jest adres rejestracji przedsiębiorstwa.

2. Dane kontaktowe Sklepu:
  a) tel. kom. 506 824 547
  b) e-mail: biuro@ribboncraft.pl

3. Dane rachunku bankowego Sklepu:
    65 1140 2004 0000 3102 6280 5027 (Mbank)

 
Rozdział II
Ochrona danych osobowych.

Art.3
Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostepnego na stronie Sklepu oznacza zgodę klienta na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia i prowadzenie statystyki sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych i innymi właściwymi przepisami.
 
 
Art. 4
1. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest przedsiębiorstwo "Jablonski Group Paweł Jabłoński".

2. Przetwarzane dane wpisywane są do zbioru danych zgłoszonego do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 
art. 5
1. Dane osobowe klientów są poufne oraz nie są udostępniane osobom trzecim.

2. Dane osobowe klientów przechowywane są:

a) w sposób uniemożliwiający ich identyfikację przez osoby trzecie;
b) w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.
 
Art. 6
Klient Sklepu posiada prawo do:

a) wglądu;
b) korekty;
c) uaktualnienia
d) uzupełnienia;
e) usunięcia;

swoich danych osobowych w każdym czasie.

Rozdział III
Zawarcie umowy

Art. 7
Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki, produkty i inne informacje prezentowane na stronach Sklepu skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy i nie mogą być poczytywane jako oferta w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Art. 8
1. Wypełnienie i przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta oferty.

2. Przesyłając oświadczenie w sposób wskazany w ust. 1 klient tym samym potwierdza swoją tożsamość oraz prawdziwość danych w nim zawartych.


Art. 9
1. Umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę, oświadczenia o jej przyjęciu określającego:
 
a) datę zawarcia umowy
b) rodzaj, numer katalogowy towaru oraz jego ilość;
c) cenę brutto towaru;
d) koszt przesyłki, termin jej realizacji oraz sposób dostawy;

2. Umowę poczytuje się za zawartą w miejscu siedziby Sklepu z chwili zawarcia umowy.

3. Oświadczenie o przyjęciu oferty następuje w formie wiadomości elektronicznej, wysłanej na podany przez klienta w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Art. 10
1. Zamieszczone na stronie Sklepu ceny towarów są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT), wyrażonymi w złotych polskich.

2. Do podanej ceny nie wlicza się kosztów transportu ustalanych indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi cenami rynkowymi uzależnionymi od  gabarytów, miejsca dostarczenia oraz formy dostawy przesyłki.

3. Koszty transportu i ubezpieczenia zamówionego towaru obciążają kupującego.

  art. 11
1. Podana na stronie Sklepu informacja o cenie produktu obowiązuje do czasu jej zmiany lub odwołania.

2. Zmiana lub odwołanie, o której mowa w ust. 1 nie może nastąpić po zawarciu wiążącej umowy z klientem Sklepu.

 
Rozdział IV
Wykonanie Umowy

Art. 12
Zapłata za zamówiony towar następuje w wybranej w formularzu rejestracyjnym formie:

a) przelewem pieniężnym na rachunek bankowy Sklepu;
b) płatność przy odbiorze do rąk doręczyciela.

Art. 13
1. Wysłanie zamówionego towaru następuje w przeciągu trzech dni roboczych od:
 
a) odnotowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu;
b) chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 9 ust. 1 regulaminu, w przypadku płatności przy odbiorze do rąk doręczyciela.

2. Zaproszenie do zawarcia umowy  może zastrzegać dłuższy termin, niż określony w ust. 1, nieprzekraczający 30 dni. Za zgodą stron termin ten może być wydłużony.

 
Art. 14
1. W wypadku gdy nie jest możliwe wykonanie zobowiązania z powodu przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta, Sklep może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu.

2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, Konsument ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 15 niniejszego regulaminu z tą różnicą, że zwrot rzeczy następuje na koszt Sklepu.


Rozdział V
Odstąpienie od Umowy i Reklamacje

Art. 15
1. Konsument może, bez podania przyczyny odstąpić od Umowy składając stosowne oświadczenie w formie pisemenej  w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu rzeczy.

2. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie pisemenego oświadczenia przed jego upływem.

3. Podpisane oświadczenie przesyła się listem pocztowym bądź w formie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail wskazany w art. 2 ust. 2 niniejszego regulaminu.

4. Wzór oświadczenia dostępny jest w załączniku do regulaminu (zał. nr 1)
 
Art. 16
1. Koszty odesłania na adres Sklepu zakupionego przedmiotu, w związku z oświadczeniem o którym mowa w art. 15 ust. 1  ponosi kupujący.

2. Odesłanie przedmiotu następuje niezwłocznie, w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Odsyłany przedmiot powinien znajdować się w oryginalnych i nie naruszonych ponad potrzebę opakowaniach.

 
Art. 17
Reklamacje klientów przyjmowane są w wybranej przez klienta i wysłanej na adres Sklepu formie:

a) wiadomości elektronicznej
b) listu pocztowego
Art. 18
1. Klient zobowiązany jest  niezwłocznie poinformować Sklep o przyczynie reklamacji, załączając do przekazywanej informacji szczegółowy opis niezgodności towaru z umową.

2. Wzór formularza reklamacyjnego dostępny jest w załączniku do niniejszego regulaminu.
(zał. nr 2)
 
Art. 19
Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 18 niniejszego regulaminu.
 
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
 
Art. 20
 
1. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sklepem a kupującym, lub w związku z nimi, będą przedmiotem postępowania mediacyjnego.

2. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem ogólnie właściwym.
 
Art. 21
1. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu, tj. z dniem 17 maja 2012 r.

2. Dokonane zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu, o których mowa w ust. 1 nie mają wpływu na umowy zawarte przed ich wejściem w życie, chyba że kupujący wyrazi pisemną zgodę.
 


Zał. nr 1 do Regulaminu- wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży.

                                                                                                                                                                                      ................................
                                                                                                                                                                                   (miejscowość, data)
Nabywca:
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................


Sprzedawca:
Jablonski Group Paweł Jabłoński
ul. Przechodnia 14
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
e-mail: biuro@ribboncraft.pl


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstępuję od umowy – zakup: Potwierdzonej paragonem/fakturą nr ....................................... z dnia...........................................
Proszę o zwrot kwoty..............................zł słownie: .......................................................................................................................................
na konto nr..........................................................................................................................................................................................................
przekazem pocztowym na adres................................................................................................................................
Zwracam, w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach zakupione towary:
1.................................................................................................................................................................
2.................................................................................................................................................................
otrzymane dnia............................................. .

                                                                                                                                                               .............................
                                                                                                                                                                podpis nabywcy
Zał. nr 2 do Regulaminu - wzór formularza reklamacyjnego.

...................................
    miejscowość, data
FORMULARZ REKLAMACYJNY

Reklamujący:
Imię i Nazwisko (nazwa firmy):
Adres zwrotny:
Telefon:
e-mail:

PRODUKT ZGŁASZANY DO REKLAMACJI:

Nazwa produktu:
Numer faktury:

Opis wad/uszkodzeń/okoliczności powstania:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
 
W wyniku istnienia wady proszę o naprawę lub wymianę towaru reklamowanego na taki sam wolny od wad. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy bądź wymiany proszę o zwrot zapłaconej ceny:

przelewem na mój rachunek bankowy w Banku:.........................................................
nr rachunku:..........................................................................................................
                                                                                                                                                                                              
...........................
  podpis klienta

UWAGA: 
Reklamacja nie będzie rozpatrzona bez poprawnie wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego.


Copyright © 2012 Jablonski Group
Projekt: BxM Multimedia
Tworzenie Stron BxM Administrator

tworzenie stron warszawa